تبلیغات
ولایت آقا - قالب ایام فاطمیه برای وبلاگ ها

ولایت آقا
 
با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم
برای دریافت قالب به ادامه مطلب مراجعه کنید

<!-- In the name of ALLAH \\ This Theme Design By Mohammad Rafiei \\ Golenarges.com \\ raheshgh.blogfa.com -->
<!-- این تم تقدیم به مادر سادات حضرت زهرا(س) -->
<!-- محمد رفیعی || http://it.golenarges.com || http://raheshgh.blogfa.com -->
<html>
<head>
<title>
<-BlogAndPostTitle->
</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/style.css" />
<META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<META NAME="keywords" CONTENT="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<meta name="GENERATOR" content="GoleNarges.com">
<meta name="GENERATOR" content="IT.GoleNarges.com">
<script type="text/javascript" src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/jquery.js"></script>
<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1) strResult="یک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script> 
</head>
<body>
<center>
<div id="subject">
<div style="font-size:22pt;font-weight:bold;font-family:B Mitra,Arial;color:#c01418;"><-BlogTitle-></div>
<br><span style="font-size:7pt;color:green;"><-BlogDescription-></span>
</div>
<div id="header">
<!-- از طریق آدرس تصویر زیر هیدر را تغییر دهید -->
<img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/header.png" border="0" />
<!-- از طریق آدرس تصویر بالا هیدر را تغییر دهید -->
</div>
<div id="top-page-0"><div style="line-height:0;"></div></div>
<div id="page">
<div id="right">
<div id="right-post">
<br/><br/><br/>
<div id="top-post1"><div style="line-height:0;"></div></div>
<div id="post">
<br style="line-height:7px;" />
<!-- از طریق آدرس تصویر زیر آدرس عکس بالای پست را تغییر دهید -->
<img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/madar.gif" border="0" />
<!-- از طریق آدرس تصویر بالا آدرس عکس بالای پست را تغییر دهید -->
</div>
<div id="bottom-post"></div>
<br/>
<div id="top-post1"><div style="line-height:0;"></div></div>
<div id="post">
<br style="line-height:7px;" />
<div style="border-bottom:1px solid #000;width:420px;height:65px;">
<img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/ic1.gif" class="low" id="call" /><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/ic2.gif" id="search" class="low" /><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/ic3.gif" id="rss" class="low" /><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/ic4.gif" class="low" id="config" />
</div>
<div id="call1" class="hide" >
	<div style="width:420px;margin-top:8px">
	<form action="http://tools.golenarges.com/contact-us/send.php" method="post" target="_blank">
	<table>
	<tr><td></td><td><font color="#669966" size=1>پر کردن قسمت های ستاره (*) دار الزامی است!</font></td></tr>
	<tr><td></td><td></td></tr>
	<tr><td><font color=#ff0000>*</font>نام شــــــــــما:&#160;&#160;&#160;&#160;</td><td><input id="tin" type="text" name="firstname" onKeyPress="return farsikey(this,event)" onkeydown=changelang(this);></td></tr>
	<tr><td></td><td></td></tr>
	<tr><td><font color=#ff0000>*</font> نام خانوادگــی:&#160;&#160;&#160;&#160;</td><td><input id="tin" type="text" name="lastname" onKeyPress="return farsikey(this,event)" onkeydown=changelang(this);></td></tr>
	<tr><td></td><td></td></tr>
	<tr><td><font color=#ff0000>*</font> ایمیــــــــــــــل:&#160;&#160;&#160;&#160;</td><td><input id="tin" type="text" name="email" style="direction:ltr"></td></tr>
	<tr><td></td><td></td></tr>
	<tr><td> پایگاه اینترنتــی:&#160;&#160;&#160;&#160; </td><td><input type="text" name="site" id="tin" style="direction:ltr;width:270px;height:25px;"></td></tr>
	<tr><td></td><td></td></tr>
	<tr><td> ارســـــــال برای&#160;&#160;&#160;&#160; </td><td><span style="color:#CC6600; font-weight:bold;width:270px;height:25px;"><-BlogEmail-></span></td></tr>
	<tr><td></td><td></td></tr>
	<tr><td><font color=#ff0000>*</font> پیغـــــــــــــــام:&#160;&#160;&#160;&#160;</td><td><textarea style="background-color:#575757;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;width:270px;color:white; height:100px; font-family:Tahoma; font-size:12px; padding:4px;border:1px solid #c5b7a4;" name="messege" onKeyPress="return farsikey(this,event)" onkeydown=changelang(this);></textarea></td></tr>
	<tr><td></td><td><input type="hidden" name="to" value="<-BlogEmail->"><input type="hidden" name="siteadd" value="<-BlogUrl->"><input type="submit" value="" id="sub" style="cursor:pointer;font-family:Tahoma;color:gray;"></td></tr>
	</table>
	</form>
	<a href="http://tools.golenarges.com" target="_blank"><div style="text-align:left">Contact Form - Powered by: GoleNarges Tools</div></a>
	</div>
</div>
<div id="search1" class="hide" >
	<br/>
	<!-- Site Serarch - by: www.golenarges.com - it.golenarges.com -->
	<style>
	.searchform2{width:400px;font-family:Tahoma;font-size:12px;direction:rtl;color:#fff;text-align:right; margin:0px}
	.botton2{text-align:center; font-family:Tahoma; font-size:8pt; font-weight:600; cursor:pointer;margin-top:10px;color:#503614;}
	.sfield2{ width:400px; height:30px;border:1px solid #CCCCCC; font-size:8pt;font-family:Tahoma;background-color:#4a4a4a;border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;padding:5px;}
	</style>
	<form method=get action="http://www.google.com/search" class=searchform2>
	<input type=text name=q maxlength=255 class=sfield2>
	<input type=submit name=btnG value="جستجو" class=botton2>
	<input type=hidden name=domains value="<-BlogUrl->">
	<input type=radio name=sitesearch value=""> در كل اینترنت
	<input type=radio name=sitesearch value="<-BlogUrl->" checked> در این وبلاگ
	<input type=checkbox name="lr" value="lang_fa"> میان صفحات فارسی
	<input type=hidden name=ie value=UTF-8>
	<input type=hidden name=oe value=UTF-8>
	</form>
	<!-- / Site Serarch - by: www.golenarges.com - it.golenarges.com -->
</div><!-- END OF ID search1 -->
<div id="rss1" class="hide" >
	<div style="width:400px;">
	<div style="float:right;width:60%;text-align:justify;">
	<br>
	<span style="font-weight:bold;color:#a7cd0e;">بسمه رب الشهدا و الصدیقین</span><br><br>
	<span style="color:#ffe;line-height:1.5;">سلام، اگر از مطالب وب سایت ما خوشتان آمده، می توانید مطالب را به راحتی از طریق خبرخوان دنبال کنید. پیشنهاد می کنیم خوراک را امتحان کنید. با تشکر مدیریت وبلاگ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم</span>
	</div>
	<br>
	<div style="float:left;width:120px;"><a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/rssfeed.gif" border="0" alt="برای دریافت مطالب از طریق RSS کلیک کنید." title="برای دریافت مطالب از طریق RSS کلیک کنید."></a></div>
	</div>
	<div style="clear:both;"></div>
</div>
<div id="config1" class="hide" >
<br/>
	<div id="options">
	<span style="text-align:right;float:right; margin-right:4px;color:#fff; width:230px">تغییر زبان: 
	<a href="http://translate.golenarges.com/translate?u=<-BlogId->.blogfa.com&sl=fa&tl=en&hl=en&ie=UTF-8">English</a>,
	<a href="http://translate.golenarges.com/translate?u=<-BlogId->.blogfa.com&sl=fa&tl=ar&hl=en&ie=UTF-8">العربیة</a>,
	<a href="http://translate.golenarges.com/translate?u=<-BlogId->.blogfa.com&sl=fa&tl=fr&hl=en&ie=UTF-8">French</a>
	</span>
	<span style="text-align:left;float:left;color:#669999;width:130px">
	<a href="<-BlogProfileLink->"><span style="color:#adc911;">پروفایل مدیر وب سایت</span></a>
	</span>
	</div>
<br/><br/>
</div>
</div>
<div id="bottom-post"></div>
<br/>
<BLOGFA>
<div id="top-post1"></div>
<div id="post">
<div id="tp">
<div class="title-post"><-PostTitle-></div>
</div>
<div id="cat-post">
<div style="width:40%;float:right;font-size:7pt;">
موضوع: <a href="/cat-<-PostCategoryId->.aspx"><span style="color:#b87447;"><-PostCategory-> </span></a>
</div>
<div style="width:50%;float:left;font-size:7pt;text-align:left;"><-PostDate-> <-PostTime-></div>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<div id="tpost">
<p>
<-PostContent->
</p>
<BlogExtendedPost>
<br/>
<a href="<-PostLink->">ادامه امطلب...&raquo;</a>
</BlogExtendedPost>
<BlogPostTagsBlock>
<br/>برچسب ها:: 
<BlogPostTags separator="، " >
<a href="<-TagLink->" target="_blank"><-TagName-></a>
</BlogPostTags>
</BlogPostTagsBlock>
</div>
<div id="com-post">
<div style="padding-top:7px;padding-bottom:10px;">
نویسنده: <a href="<-PostAuthorLink->"><span style="color:#c0ae16"><-PostAuthor-> </span></a><span style="color:#5db311"> |</span><a href="<-PostLink->"> لینک ثابت </a><BlogComment><span style="color:#5db311"> | </span><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div>
</div>
</div>
<div id="bottom-post"></div>
<br/>
</BLOGFA>
<BlogNextAndPreviousBlock>
<div style="width:450px;border:1px dashed #000;height:28px;font-size:8pt;">
<div style="padding:5px; font-weight:600">
<BlogPreviousPageBlock>
<div style="width:41%;float:right;text-align:right;padding-right:2px;padding-top:2px"><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#c03535">مطالب جدیدتر</font></a></div>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<div style="width:41%;float:left;text-align:left;padding:2px;padding-left:2px;padding-top:2px"><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#c03535">مطالب قدیمی‌تر</font></a></div>
</BlogNextPageBlock>
</div></div><br>
</BlogNextAndPreviousBlock>
<div id="top-post1"></div>
<div id="post">
<div id="tp">
<div class="title-post">آخــــرین مطالب</div>
</div>
<BlogPreviousItems items="20">
<div id="bar"><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate-> | <-PostTime->"><span style="font-weight:bold;">×</span><span style="color:#bcc587;"> <-PostTitle-></span></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div id="bottom-post"></div>
<br/><br/>
<!-- می توانید در خط زیر اسکریپت لینک باکس را قرار دهید -->

<!-- می توانید در خط بالا اسکریپت لینک باکس را قرار دهید -->
<br/>
</div>
<div id="right-menu">
<BlogProfile>
<div id="top-menu1"><div class="title-menu" id="t1" >درباره ی وب سایت</div></div>
<div id="box1">
<div id="menu">
<div class="text-menu"></div>
<BlogPhoto>
<img src="<-BlogPhotoLink->" style="opacity:0.8;filter:alpha(opacity=85)" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseout="this.style.opacity=0.8;this.filters.alpha.opacity=85" />
</BlogPhoto>
<div class="text-menu">
<-BlogAbout->
</div>
<BlogProfile>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
<div id="top-menu"><div class="title-menu" id="t2">منـــــــــوی اصلی</div></div>
<div id="box2">
<div id="menu">
<div style="width:180px;direction:rtl;border-bottom:1px dashed #000;padding-bottom:5px;padding-top:8px;">
<a href="<-BlogUrl->" title="صفحه ی نخست"><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/home.gif" style="opacity:0.5;filter:alpha(opacity=50)" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseout="this.style.opacity=0.5;this.filters.alpha.opacity=50" border="0" /></a>
<a href="mailto:<-BlogEmail->" title="ایمیل مدیر"><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/ei.gif" border="0" style="opacity:0.5;filter:alpha(opacity=50)" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseout="this.style.opacity=0.5;this.filters.alpha.opacity=50" /></a>
<a href="<-BlogXmlLink->" title="خبرخوان"><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/ri.gif" border="0" style="opacity:0.5;filter:alpha(opacity=50)" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseout="this.style.opacity=0.5;this.filters.alpha.opacity=50" /></a>
<a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://<-BlogId->.blogfa.com',' <-BlogTitle-> ')" title="اضافه کردن این صفحه به علاقه مندی ها"><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/adfi.gif" border="0" style="opacity:0.5;filter:alpha(opacity=50)" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseout="this.style.opacity=0.5;this.filters.alpha.opacity=50" /></a>
<a onClick="window.open ('http://tools.golenarges.com/contact-us/cu.php/?emailadd=<-BlogEmail-> &siteadd=<-BlogUrl->&title=<-BlogId->',null,'width=650, height=400, scrollbars=yes, resizable=no');" href="JavaScript:void(0)"><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/fatemieh/1/img/ti.gif" style="opacity:0.5;filter:alpha(opacity=50)" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseout="this.style.opacity=0.5;this.filters.alpha.opacity=50" border="0" style="opacity:0.5;filter:alpha(opacity=50)" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseout="this.style.opacity=0.5;this.filters.alpha.opacity=50" /></a>
</div>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
<BlogCategoriesBlock>
<div id="top-menu1"><div class="title-menu" id="t3" >موضـــــــــــوعــات</div></div>
<div id="box3">
<div id="menu">
<BlogCategories>
<a href="<-CategoryLink->"><div id="link-menu1"><div class="link-m"><-CategoryName-></div></div></a>
</BlogCategories>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
</BlogCategoriesBlock>
<BlogLinksBlog>
<div id="top-menu"><div class="title-menu" id="t4" >پیـــــــونـــدهــــــا</div></div>
<div id="box4">
<div id="menu">
<BlogLinks>
<a href="<-LinkUrl->" target="_blank"><div id="link-menu1"><div class="link-m"><-LinkTitle-></div></div></a>
</BlogLinks>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
</BlogLinksBlog>
<BlogAuthorsBlock>
<div id="top-menu1"><div class="title-menu" id="t5">نویســـــــــندگان</div></div>
<div id="box5">
<div id="menu">
<BlogAuthors>
<a href="<-AuthorLink->"><div id="link-menu1"><div class="link-m"><-AuthorName-></div></div></a>
</BlogAuthors>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
</BlogAuthorsBlock>
<div id="top-menu"><div class="title-menu" id="t6">دیگـــر امکــــانات</div></div>
<div id="box6">
<div id="menu">
<div class="text-menu">
<table width="170px;overflow:hidden;">
<tr>
<td>
<center>
<-BlogCustomHtml->
</center>
</td>
</tr></table>
</div>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
<div id='top-menu1'><div class='title-menu' id="t12">طـــــراح قالـــــب</div></div>
<div id="box12">
<div id='menu'><div class='text-menu'><center>
<br/>
<a href='http://it.golenarges.com'><img src='http://golenarges.com/logos/golenarges.com.gif' border='0' title='پایگاه آموزشی گل نرگس' /></a><br>
<a href='http://golenarges.com'><span style='font-size:8pt'>محمّد رفیعی</span></a></center></div></div>
</div>
<div id='bottom-menu'></div><br/>
</div>
</div>
<div id="left">
<div id="top-menu"><div class="title-menu" id="t7">بایگانـــی حدیـــث</div></div>
<div id="box7">
<div id="menu">
<div class="text-menu">
<style>
.hadis{margin-bottom:5px;margin-top:5px;direction:rtl;text-align:justify}
.hadis div{color:#ff8400;font-size:8pt;line-height:1.7em}
.hadis-title{color:#fff}
.hadis-source{color:#c4c3c2}
</style>
<script language="javascript" src="http://tools.golenarges.com/hadis/hadis.php"></script>
</div>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
<div id="top-menu1"><div class="title-menu" id="t8">آرشیو تقویمــــی</div></div>
<div id="box8">
<div id="menu">
<BlogArchive maxitems="6">
<a href="<-ArchiveLink->"><div id="link-menu1"><div class="link-m"><-ArchiveTitle-></div></div></a>
</BlogArchive>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
<BlogLinkDumpBlock>
<div id="top-menu"><div class="title-menu" id="t9">به روایـــــت لینک</div></div>
<div id="box9">
<div id="menu">
<BlogLinkDump>
<a href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->" target="_blank"><div id="link-menu1"><div class="link-m"><-LinkTitle-></div></div></a>
</BlogLinkDump>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
</BlogLinkDumpBlock>
<div id="top-menu1"><div class="title-menu" id="t10">ارتبـاط زنـــــــــده</div></div>
<div id="box10">
<div id="menu">
<div class="text-menu">
<center>
<!-- www.GoleNarges.com --> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://tools.golenarges.com/yahoo/yahoostat.php?id=yahoo_id&type=5"></script> <!-- it.GoleNarges.com -->
</center>
</div>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
<div id="top-menu"><div class="title-menu" id="t11">پایگاه های دیگـر</div></div>
<div id="box11">
<div id="menu">
<div class="text-menu">
<marquee scrollamount=1 scrolldelay=1 onmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()' direction=up width=100% height=95>
<center>
<a href="http://it.golenarges.com"><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/GoleNarges_Ver1/golenarges.gif" border="0" title="پایگاه آموزشی گل نرگس"></a><br><br>
<a href=""><img src="http://www4.golenarges.com/Themes/GoleNarges_Ver1/yourlogo.gif" border="0" title="مکان لوگوی شما"></a><br><br>
</center>
</marquee>
</div>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
<div id="top-menu1"><div class="title-menu" id="t13">کد لوگوی ما</div></div>
<div id="box13">
<div id="menu">
<div class="text-menu">
<center>
<textarea class="tar">
<br/>
<center><a href="آدرس وبلاگ شما"><img src="آدرس تصویر لوگو" /></a></center>
</br>
</textarea>
</center>
</div>
</div>
</div>
<div id="bottom-menu"></div>
<br/>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
<div id="bottom-page"></div>
<br/><br/>
<span style="color:#d23207">
Copyright 2012 - <-BlogId->.blogfa.com &amp;  
<span style="color:green">
Designer:
</span>
<a href="http://it.golenarges.com" target="_blank" title="محمد رفیعی">
<span style="color:#078dd2">
Mohammad Rafiei 
</span>
</a>
{
<span style="color:#3b5203">
محمد رفیعی
 </span>
}
</span>
<br/><br/><br/>
</center>
</body>
</html>
<!-- In the name of ALLAH \\ This Theme Design By Mohammad Rafiei \\ Golenarges.com \\ raheshgh.blogfa.com -->
<!-- این تم تقدیم به مادر سادات حضرت زهرا(س) -->
<!-- محمد رفیعی || http://it.golenarges.com || http://raheshgh.blogfa.com -->
طبقه بندی: ابزار وبلاگ نویسی، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 9 فروردین 1392 توسط ولایتمدار
تمامی حقوق مطالب برای ولایت آقا محفوظ می باشد